Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
O nas
Produkty
Logowanie
Kontakt
Do pobrania
Informacja prawna
Gwarantowanie środków pieniężnych przez BFG
Zastrzeżenie karty/ rachunku
Składanie reklamacji

Informacja dotycząca możliwości składania reklamacji przez Klientów Banku Spółdzielczego w  Kleszczowie”

 

1.      Klient Banku Spółdzielczego w Kleszczowie, będący konsumentem, ma prawo złożyć reklamację   odnoszącą się do zastrzeżeń dotyczących świadczonych przez Bank usług lub dotyczącą działalności Banku.

2.  Bank Spółdzielczy w Kleszczowie przyjmuje od klientów reklamacje w następujący sposób:

a)      w formie pisemnej  składanej osobiście w Sekretariacie Centrali Banku w godzinach od       8/00 do 15,30/00 lub w Oddziale/Filii Banku w godzinach od  9/00 do 15/00,

b)      telefonicznie, za pośrednictwem fax-u,

c)      e-mailem na numer: sekretariat@bskleszczow.pl ,

d)     za pośrednictwem poczty, posłańca,

e)      ustnie.

2.      Dopuszcza się możliwość złożenia reklamacji przez pełnomocnika dysponującego       pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną,  chyba że  istnieją  szczególne     uwarunkowania faktyczne, wskazujące na konieczność zachowania innej formy       szczególnej.

4. Klienci składają reklamacje  niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu        okoliczności budzących  zastrzeżenia, dotyczących usług świadczonych przez Bank lub      dotyczących działalności Banku,  w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.

5.  Klient zobowiązany jest złożyć reklamację w sposób umożliwiający Bankowi rozpoznanie  

      sprawy w terminie, tzn. podając istotne dla rozpatrzenia sprawy informacje, swoje dane  

      adresowe, datę złożenia reklamacji.

6.  Odpowiedź na reklamację  klienta ma charakter pisemny, chyba że uzgodniono z klientem

      inną formę udzielenia odpowiedzi.

7.  Odpowiedzi, o której mowa w ust. 6 Bank udziela  bez zbędnej zwłoki, nie  później  niż w  

      terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.  W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w

     ust. 2, Bank:

-          wyjaśnia przyczyny opóźnienia,

-          wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,

-          wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji.

9.  W przypadku nieuwzględnienia roszczeń klienta przez Zarząd Banku, istnieje możliwość:

-          polubownego rozstrzygnięcia reklamacji z Zarządem Banku,

-          pisemnego odwołania się od stanowiska Zarządu do Rady Nadzorczej Banku,

-       skorzystania z instytucji mediacji lub sądu polubownego przy KNF w Warszawie,

-       zwrócenia się o pomoc do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumenta,

-          wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

10. Bank Spółdzielczy w Kleszczowie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w  

      Warszawie.


 
Strona Główna
O nas
Produkty
Logowanie
Kontakt
Do pobrania